1272965523380705 1272965523380705
top of page

"มุมบุญ"

มุมสำหรับ

การให้

เสียสละ

แบ่งปัน และ

เอื้อเฟื้อ

เพราะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า

"การให้"

คือการส่งมอบสิ่งดีดี ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ไปสู่การปฏิรูปสังคม "ให้งดงาม" ยิ่งขึ้น

bottom of page
1272965523380705