เหลืออีกเพียง 1 เดือนเศษ พวกเราก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่เทศกาล #ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กันแล้วนะคะ และจนถึงตอนนี้ ผู้ประกอบการหลายท่าน ก็อาจเริ่มเข้ามาตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน+ผลประกอบการของกิจการในปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

และอาจมีบางท่านที่กำลังผันตัว เปลี่ยนถ่าย...

คำถามคำตอบ

การปรับปรุงกำรจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562

สาระสำคัญของการปรับปรุงเป็นอย่างไร

กำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก)...

มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด


    (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำ...

ใกล้เวลาเข้ามาทุกที กับช่วงเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 ซึ่งก็เป็นเวลาสำคัญที่ประชาชนชาวไทย ผู้มีเงินได้ประเภท 40(5) - (8) ต้องปฏิบัติหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีอีกครั้ง

บางท่านก็อาจมีนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ที่ได้...

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ใบแนบ ภ.พ.30 ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่ว...

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 683 พ.ศ.2562 ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งใช้บังคับเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบชำระเงิน หรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักได้ 2 เท่า และได...

การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร หรือขาดทุน

กรณีที่มีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่นในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทย

กิจการในไทยที่มีคู่ค้าทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การทำธุรกรรมระหว่างกันโดยใช้อัตราสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำธุรกรรมร่วมกันนั้น ประเด็นหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น ในด้านการรับรู้รายการทางบัญชีนั่นก็คือ จะเลือกสกุลเงินใด เพื่อ...

หลักเกณฑ์และสาระสำคัญ ที่กรมสรรพากรได้มีการนำเสนอมาตรการกำหนดให้บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ

กำหนดให้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้เงินตราสกุลอื่น ที่ไม่ใช่เงินไทย แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อใช้สกุลเงินตราดังกล่าว

1.สำหร...

กรมสรรพากร ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน สำหรับมูลค่าหรือราคาที่ใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ โดย การคำนวณค่า หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกวิธีการคำนวณ อย่างใดอย่าง...