รัฐบาลได้กำหนดให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และมีมาตรการพิธีการศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายใ...

เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งประกอบไปด้วย 3 จังหวัด นั่นคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ในตอนนี้ได้ถูกพัฒนาพื้นที่โดยโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม ขนส่ง ทางน้ำ ทางบก แ...


ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเภท Start-up & Innovation หรือ "ผู้ประกอบการใหม่ และ นวัตกรรม" ⭐️ที่กำลังต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน #แต่ติดปัญหาเรื่องการค้ำประกัน ในวันนี้ ภาครัฐฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม...

ในยุคปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางทะเลถือเป็นกลยุทธ์สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งที่เอื้ออำนวยต่อการขนสินค้าได้ทีละมากๆ จากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์สิงห...

รับเงินโบนัสมาต้องเสียภาษีหรือไม่?

พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับเงินโบนัสนั้นจะต้องเสียภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากรเช่นเดียวกับเงินเดือนที่ได้รับทุกๆเดือน ซึ่งบริษัทที่จ่ายเงินโบนัสมีสิทธินำเงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงานหรือลูกจ้าง มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เช่นกัน

1....

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดาบางท่าน อาจมีข้อสงสัยถึงวิธีการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เพื่อการปรับรูปกิจการเข้าสู่นิติบุคคล ในวันนี้สถาบันคัสเม่ ขอนำเสนอข้อมูลดีดี จากเว็บไซต์ www.rd.go.th มาแบ่งปันสำหรับทุกท่านค่ะ

***หมายเหตุ: การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประก...

ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises) ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และต้องยอมรับถึงการเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงานสู่ภาคประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหนึ่งในที่มาของการสนับสนุนจากทางภาครัฐฯ สำหรับการดำเนินธุร...

ภาษีเงินได้
#ประเด็นที่ต้องพิจารณา
1. ผู้สอนหรือผู้ให้การฝึกอบรม เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ และไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทยนั้น ได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
2. และ บ...

ภาครัฐได้มีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

โดยหลักเกณฑ์...

ภาษีกับสัญญาซื้อฝาก-ขายฝาก


อ้างอิงจาก: มุมสรรพากร  WWW.RD.GO.TH

การขายฝาก = การทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด ซึ่งห...

Please reload

Featured Posts