ตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร ที่ได้เอาประกันไว้  ส่วนบริษัทประกันฯ ดังกล่าว  ต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที...

อ.ดำริ ดวงนภา Live สดผ่านทาง Facebook กับการแชร์ข้อมูลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ่าย 1 หักได้ 2" ค่ะ

และท่านสามารถฝากคำถามด้านภาษี กับท่าน อ.ดำริ ดวงนภา ได้โดยตรงผ่านทาง Inbox ของ facebook สถาบันคัสเม่ โดยที่ท่าน อ.ดำริ จะตอบ...

เนื้อหาบรรยาย โดยท่าน อ.ดำริ ดวงนภา "มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว" ส่วนหนึ่งในหัวข้อสัมมนา "ลดต้นทุนเกิดคาดด้วยภาษีบัญชีเดียว รับมาตรการรัฐ" จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย กรมสรรพากร หอการค้าไทย & หอการค้าจังหวัดระยอง ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง

 

บทความ นี้ มีวัตถุประสงค์ ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงผลกระทบทางภาษีอากร เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asian Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศสมาขิก ได้ลงนามในปฏิญญาตกลง ให้เป็นประชาคมเดียวกัน โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้   ผ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive