บางกิจการอาจมีข้อสงสัย กับคำว่า #ภาษีธุรกิจเฉพาะ ว่ากิจการประเภทใดบ้างที่ต้องเสียภาษีดังกล่าว และกิจการของเราต้องเสียด้วยหรือไม่ ในวันนี้ สถาบันคัสเม่จะขอนำเสนอความหมายและประเภทของกิจการ ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกันค่ะ

ทั้งนี้ ความหมายของ ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภา...

เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและการคลังของสถานพยาบาล  รัฐบาลจึงออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจประชาชน ซึ่งรวมถึง บริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ เพื่อร่วมบริจาคให้แก่สถานพยาบาล โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ให้สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบร...

โดยทั่วไปแล้วโทษของการไม่ชำระภาษีมักจะเป็นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มแต่ก็อาจจะมีโทษทางอาญาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดหรือเจตนาของผู้กระทำผิด โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่ชำระเกินเวลาที่กำหนดนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษ...

ในยุคปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางทะเลถือเป็นกลยุทธ์สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งที่เอื้ออำนวยต่อการขนสินค้าได้ทีละมากๆ จากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์สิงห...

รับเงินโบนัสมาต้องเสียภาษีหรือไม่?

พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับเงินโบนัสนั้นจะต้องเสียภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากรเช่นเดียวกับเงินเดือนที่ได้รับทุกๆเดือน ซึ่งบริษัทที่จ่ายเงินโบนัสมีสิทธินำเงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงานหรือลูกจ้าง มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เช่นกัน

1....

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดาบางท่าน อาจมีข้อสงสัยถึงวิธีการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เพื่อการปรับรูปกิจการเข้าสู่นิติบุคคล ในวันนี้สถาบันคัสเม่ ขอนำเสนอข้อมูลดีดี จากเว็บไซต์ www.rd.go.th มาแบ่งปันสำหรับทุกท่านค่ะ

***หมายเหตุ: การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประก...

บางท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วสำหรับคำนี้ ซึ่ง "D2RIVE" นั้นจัดว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ล่าสุดจากกรมสรรพากร เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า "Big Data" ของผู้เสียภาษี ผ่านระบบ digit...

ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises) ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และต้องยอมรับถึงการเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงานสู่ภาคประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหนึ่งในที่มาของการสนับสนุนจากทางภาครัฐฯ สำหรับการดำเนินธุร...

ผู้ทำบัญชี!! อย่าลืมแจ้งยืนยันเป็นผู้จัดทำบัญชีธุรกิจกับกรมพัฒฯ ภายใน 30 มกราคมนี้!

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts