เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย "การสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที...

มาแล้วกับพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 48 พ.ศ.2562 หรือที่เรียกว่า "กฏหมาย e-Payment" ซึ่งวันนี้ (21 มีนาคม 2562) เริ่มบังคับใช้แล้ว!

#สรุปเนื้อหา มีดังนี้

1) ผู้มีหน้าที่หัก/นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเลือกวิธีนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้  ประกอบด้วย ภ.ง.ด...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive