ใกล้เวลาเข้ามาทุกที กับช่วงเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 ซึ่งก็เป็นเวลาสำคัญที่ประชาชนชาวไทย ผู้มีเงินได้ประเภท 40(5) - (8) ต้องปฏิบัติหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีอีกครั้ง

บางท่านก็อาจมีนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ที่ได้...

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ใบแนบ ภ.พ.30 ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่ว...

ที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา "กฏกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" 

เผยแพร่โดย: สถาบันคัสเม่ 
Facebook Page: KASMECO
 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้...

BLOCKCHAIN นั้น สำคัญไฉน เกี่ยวอะไรกับภาษี?

บทสรุปกับบริการทางด้านภาษี ผ่านเครือข่ายดิจิตอล หรือ Tax Digital Services.

#TAXWatch อยากยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะเริ่มจากตรงไหนดี

จากบทความก่อนหน้า “ใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)” เราก็ได้ทราบแล้วว่า ประโยชน์จากการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตช่วยในด้านความสะดวก + ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นสำหรับการยื่นแบบ  คราวนี้ อาจมีบางท่า...

#TAXWatch "ใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94"

#TAXWatch การชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

#TAXWatch "สวัสดีพิธีการศุลกากร"

#TAXWatch จับประเด็นภาษีการค้าออนไลน์ PART II: ภาษี e-Payment กับประเภทบัญชีที่เข้าเงื่อนไขถูกรายงานให้กับกรมสรรพากร