19 SEPTEMBER 2019@RAYONG

"หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบที่ควรทราบ" - ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

พบ หลักสูตรไขความลับ กับวิธีการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง โดยปรมาจารย์ตัวจริง

+TIPS เปิดให้ชัด จัดให้หมด! เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

ถ่ายทอดโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

หนึ่งในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ

#นับชั่วโมง CPD บัญชี 6.30 ชม. รหัสหลักสูตร: 6209-06-153-003-01 

click
** ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว **

20 SEPTEMBER 2019@RAYONG

"วิธีการที่ถูกต้อง ที่ใช้แก้ปัญหารายจ่ายทางภาษีอากร" - อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

พบ หลักสูตรเจาะลึกกับประเด็นทางรายจ่ายเพื่อนำมาใช้ในกิจการ เน้นชัด

กับวิธีการและประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้ แบบไม่ให้เสียอารมณ์

ถ่ายทอดโดยปรมาจารย์ทางภาษีคิวทองมาก่อนบักหนอม ท่าน อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

ผู้เขียนร่วมประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร อดีตนิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร

#นับชั่วโมง CPD อื่นๆ 6.00 ชม. รหัสหลักสูตร: 6209-06-153-004-01

click
** ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว **

21 NOVEMBER 2019@BANGKOK

"พร้อมรับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ในปี 63" - ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

พบ หลักสูตรเปิดประเด็นกับมาตรฐานรายงานทางการเงินต้อนรับปีใหม่ อัพเดตกับการเปลี่ยนแปลงเน้นชัดกับสาระทางด้านบัญชี กับสิ่งสำคัญแบบไม่มีนันสต๊อป ที่ชาวบัญชี

MUST KNOW

ถ่ายทอดโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

อาจารย์ & วิทยากรพิเศษบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐฯและเอกชนร่วม 30 ปี

#นับชั่วโมง CPD: บัญชี 6.30 ชม. รหัสหลักสูตร: 6211-06-153-005-01

click
** ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว **

22 NOVEMBER 2019@BANGKOK

กลับมาอีกครั้ง! กับหลักสูตรสุด HOT

"วิธีการที่ถูกต้อง ที่ใช้แก้ปัญหารายจ่ายทางภาษีอากร" - อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

พบหลักสูตรเจาะลึกกับประเด็นทางรายจ่ายเพื่อนำมาใช้ในกิจการ เน้นชัด

กับวิธีการและประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้ แบบไม่ให้เสียอารมณ์

ถ่ายทอดโดยปรมาจารย์ทางภาษีคิวทองมาก่อนบักหนอม ท่าน อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

ผู้เขียนร่วมประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร อดีตนิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร

#นับชั่วโมง CPD อื่นๆ 6.00 ชม. รหัสหลักสูตร: 6211-06-153-004-02

click
** ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว **