1272965523380705 1272965523380705
top of page
26 กรกฎาคม การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงิน

26 กรกฎาคม การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงิน

฿2,500.00 ราคาปกติ
฿2,250.00ราคาขายลด

หลักสูตร: การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงิน
วิทยากร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข (CPA)

🎯รหัสหลักสูตร: 6707-06-153-003-01
⏰CPA/CPD นับชั่วโมงบัญชี: 6.30 ชม.
🔵สำรองที่นั่งพร้อมอ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง https://forms.gle/jNmErUev7esWAvFJA 

 

ประวัติ ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA),คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธนบุรี,ผู้เขียนตำราทางบัญชี,กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางบัญชี, กรรมการบริหารงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

bottom of page