1272965523380705 1272965523380705
top of page
22 พฤศจิกายน การสอบทาน แก้ไขงานบัญชี การปรับปรุง การปิดบัญชี & เปิดเผยข้อมูล

22 พฤศจิกายน การสอบทาน แก้ไขงานบัญชี การปรับปรุง การปิดบัญชี & เปิดเผยข้อมูล

฿2,500.00 ราคาปกติ
฿2,000.00ราคาขายลด

หลักสูตร: การสอบทานการแก้ไขงานบัญชี การปรับปรุง การปิดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วิทยากร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

🎯รหัสหลักสูตร: 6711-06-153-006-01
⏰CPA/CPD นับชั่วโมงบัญชี 6.30 ชม.
🔵สำรองที่นั่งพร้อมอ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง https://forms.gle/UZhzEpeSQJECCGvc7

 

ประวัติ ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี, CPA, กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตร ทางบัญชี, กรรมการบริหารงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ผู้เขียนตำราทางบัญชี และวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐฯและเอกชน

bottom of page