อ้างอิงจากบทความ TFRS for SMEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
นักเขียน