อ้างอิงจากบทความ TFRS for SMEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ