อ้างอิงจากบทความ TFRS for SMEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ