1272965523380705 1272965523380705
top of page

ซื้อรถไฟฟ้าอย่างไร ได้ส่วนลด-ยกเว้นภาษี

TAX NEWS : #ซื้อรถไฟฟ้าอย่างไร ได้ส่วนลด/ยกเว้นภาษี

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี บางท่านอาจกำลังคิดในเรื่องของการเปลี่ยนรถคันใหม่ หรือซื้อรถคันแรก และสำหรับท่านที่กำลังสนใจในรถไฟฟ้า ซึ่งกำลังเป็นกระแสยอดฮิตในขณะนี้ ในวันนี้สถาบัน KASME (คัสเม่) มีข่าวดีมาฝากท่านที่กำลังสนใจ สำหรับการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะ


อันเนื่องมาจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนในด้านการลดภาวะโลกร้อน และ มองเห็นถึงปัญหาด้านราคาน้ำมันที่มีการผันผวนตลอดเวลา จึงทำให้เกิดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ในการซื้อรถไฟฟ้าขึ้น ทั้งในเรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และพระราชกฤษฎีกา เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ฉบับล่าสุด


มาตรการดังกล่าว จะสามารถแบ่งสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลได้ 3 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มแรก ผู้ผลิตนำเข้าส่วนประกอบรถไฟฟ้า ได้รับยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับผู้ผลิตรถไฟฟ้า BEV กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการสนับสนุนในส่วนของผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยการประกาศให้ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ "ชิ้นส่วนรถไฟฟ้า" ได้แก่ ของและส่วนประกอบของที่นำเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รวม 9 รายการ ประกอบด้วย


1.แบตเตอรี่

2.มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

3.คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

4.ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่

5.ระบบควบคุมการขับขี่

6.ออนบอร์ดชาร์ทเจอร์

7.ดีซี / ดีซีคอนเวอร์เตอร์

8.อินเวอร์เตอร์ รวมถึงพีซียู อินเวอร์เตอร์

9.รีดักชันเกียร์


ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องนำเข้าส่วนประกอบเข้ามาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568


กลุ่มสอง ประชาชนที่สนใจซื้อรถไฟฟ้า BEV ได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดของค่าซื้อรถไฟฟ้าประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จากกรมสรรพสามิต


1. กรณีรถยนต์กระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 150,000 บาท

2. กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 150,000 บาท เงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 18,000 บาท

3. กรณีรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้าน หากรถมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 150,000 บาทบาท และขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง ได้รับเงินอุดหนุนส่วนลด 70,000 บาท


*** ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกที่เสนอก่อนและหลังได้รับสิทธิตามมาตรการรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งและรวบรวมเอกสารหลักฐานการขายและจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนจากกรมสรรพากรก่อนการนำสินค้าออกจำหน่าย ***กลุ่มสาม ผู้ประกอบการ/บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล


ผู้ประกอบการซื้อรถไฟฟ้าใช้ในกิจการ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ #ก็จะได้ยกเว้นเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ #โดยเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนี้ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

- และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น


เงื่อนไข

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนด เช่น เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรี เป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เป็นต้น


คาดว่าปลายปีนี้ คงจะได้เห็นปริมาณรถไฟฟ้าตามท้องถนนเพิ่มขึ้นโดยต่อเนื่อง ถึงอย่างไร แอดมินขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจกันบนท้องถนน เพื่อร่วมสร้างถนนสีขาว ลดมลภาวะไปด้วยกันนะคะสถาบัน KASME

รหัสสถาบัน 06-153(สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011(กรมสรรพากร)

โทร 033 060 395, LINE: KASMETHAI

เว็บไซต์สถาบัน: www.kasmethai.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษีได้ที่นี่ https://line.me/R/ti/g/DlqY6Gld8E


อบรมบัญชี ,อบรมภาษี ,เรียนรู้บัญชี ,เรียนรู้ภาษี ,สรรพากร ,สภาวิชาชีพบัญชี ,สถาบันKASME ,สถาบันคัสเม่ ,เก็บชั่วโมงอบรม ,นับชั่วโมงอบรม ,อบรมบัญชีระยอง ,อบรมบัญชีกรุงเทพ ,อบรมบัญชีชลบุรี ,อบรมบัญชีจันทบุรี ,อบรมภาษีระยอง ,อบรมภาษีชลบุรี ,อบรมภาษีจันทบุรี ,อบรมภาษีกรุงเทพ ,กฏหมายภาษี ,มาตรฐานการบัญชี ,อาจารย์ดำริดวงนภา ,TaxAuditor

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page