1272965523380705 1272965523380705
top of page

นักลงทุนเขต EEC เตรียมรับสิทธิประโยชน์ #ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด15ปี!!นักลงทุนเขต EEC เตรียมรับสิทธิประโยชน์ #ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด15ปี!!

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ


รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ สำนักงาน EEC เปิดเผยว่า สกพอ.กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศ กพอ. เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง


กำหนดกรอบสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อให้คณะกรรมการเจรจาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใช้สำหรับดำเนินการเจรจากับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนี้

สิทธิประโยชน์สูงสุดด้านภาษีอากร


1. สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ระยะเวลา 1-15 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ โดยการยกเว้นดังกล่าวอาจกำหนดเป็นสัดส่วนของทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนด้วยก็ได้


2. สิทธิได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติ ระยะเวลา 1-10 ปี กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ,ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติ ระยะเวลา 1-5 ปี นับจากวันที่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สิ้นสุดลง กรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี


3. สิทธิในการนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้


4. สิทธิในการนำเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการหักออกจากกำไรสุทธิ โดยผู้ประกอบกิจการที่ไม่ได้รับทั้งการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คณะกรรมการเจรจาอาจพิจารณาให้สิทธิในการนำเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการหักออกจากกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1-70% ของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติโดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ


5. สิทธิในการนำค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปามาหักเพิ่มเติมจากจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเดิม โดยสามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ โดยมีระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเจรจากำหนด

6. สิทธิในการนำเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการหักจากกำไรสุทธิ สามารถนำเงินลงทุน 1-25% ของเงินที่ลงทุนแล้ว มาหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ


7. สิทธิในการยกเว้นการนำเงินปันผลมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมารวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยให้รวมถึงเงินปันผลที่ได้จ่ายภายในหกเดือนนับแต่วันพ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย


8. สิทธิในการยกเว้นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จะได้รับการยกเว้นการนำค่าแห่งกู๊ดวิลล์ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นของผู้ประกอบกิจการมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ


9. สิทธิในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการเจรจาพิจารณาอนมัติ


10. สิทธิในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ประกอบกิจการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

11. สิทธิในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น เพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออก จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลเฉพาะที่ใช้ในการส่งออก ตามเงื่อนไขวิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจากำหนด โดยไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับ


12. สิทธิในการได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น จะได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิต ผสมหรือประกอบในกิจการที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการในอัตราไม่เกิน 90% ของอัตราปกติโดยมีกำหนดเวลาคราวละไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการเจรจากำหนด


13. สิทธิในการได้รับยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจากำหนด โดยไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับ


14. สิทธิในการได้รับยกเว้นอากรขาออก จะได้รับยกเว้นอากรขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษผลิตหรือประกอบ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจากำหนด โดยไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับ

สิทธิประโยชน์สูงสุดที่ไม่ใช่ด้านภาษีอากร


1. สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยจะได้สิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


2. สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ซึ่งจะได้สิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อประกอบกิจการหรืออยู่อาศัย โดยได้รับการยกเว้นจากการจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


3. สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยจะได้สิทธินำคนต่างด้าวที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ตลอดจนคู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ


4. สิทธิในการทำงานของคนต่างด้าว คนต่างด้าวที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ที่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนำเข้ามามีสิทธิทำงานตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

5. สิทธิในการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดและตกลงร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย


6. สิทธิในการใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยผู้ประกอบกิจการสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดและตกลงร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย


7. สิทธิประโยชน์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ โดยจะได้สิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย


ข้อมูลเพิ่มเติมทางด้าน EEC


สถาบัน KASME

รหัสสถาบัน 06-153(สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011(กรมสรรพากร)

โทร 033 060 395, LINE: KASMETHAI

เว็บไซต์สถาบัน: www.kasmethai.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษีได้ที่นี่ https://line.me/R/ti/g/DlqY6Gld8E


อบรมบัญชี อบรมภาษี เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี สถาบันKASME สถาบันคัสเม่ เก็บชั่วโมงอบรม นับชั่วโมงอบรม อบรมบัญชีระยอง อบรมบัญชีกรุงเทพ อบรมบัญชีชลบุรี อบรมบัญชีจันทบุรี อบรมภาษีระยอง อบรมภาษีชลบุรี อบรมภาษีจันทบุรี อบรมภาษีกรุงเทพ กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อาจารย์ดำริดวงนภา TaxAuditor สำนักงานบัญชีระยอง บัญชีระยอง ยื่นงบระยอง สรรพากรระยอง ยื่นภาษีระยอง บริการบัญชีระยอง บริการบัญชี ระยอง ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บระยอง รับทำเว็บระยอง ออกแบบเว็บไซต์ระยอง ทำเว็บราคาถูก สอนทำเว็บ สอนบัญชี สอนภาษี ผู้ทำบัญชีระยอง ผู้ตรวจสอบระยอง ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรระยอง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page