1272965523380705 1272965523380705
top of page

รายได้มูลนิธิช้างของนายเดวิดภูเก็ต ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่?เขียนโดย: สถาบัน KASME


จากการรายงานข่าวผ่านสื่อหลายสำนัก ของนายเดวิด นักธุรกิจชาวสวิสฯในจังหวัดภูเก็ต ที่มีข่าวอื้อฉาวในการเตะไล่ที่คุณหมอชาวไทย ที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณชายหาดหน้าบ้านเช่าของตน จนทำให้เกิดความไม่พอใจจากทั้งคนในพื้นที่ และหลายท่านที่ได้ทราบข่าวดังกล่าว ซึ่งประชามติโดยส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่านายเดวิดกระทำเกินกว่าเหตุ จนในตอนหลังทั้งสื่อ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาครัฐฯ ได้ลงมาติดตามข้อมูลของนายเดวิดเพิ่มเติม ว่านักธุรกิจรายนี้ได้ทำธุรกิจอะไรในจังหวัดภูเก็ต และในตอนหลังพบว่า นายเดวิดได้ทำการเปิด "มูลนิธิช้าง" จึงมีการตรวจสอบข้อมูลของมูลนิธิดังกล่าวเพิ่มเติม ว่าเป็นการเปิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่


จากกรณีดังกล่าว สถาบัน KASME จึงขอนำสรุป กรณีหากมูลนิธินายเดวิดมีรายได้ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร โดยนำข้อมูลที่ถูกต้อง จากกรมสรรพากร มาเปิดเผยให้ท่านที่สนใจได้ติดตามอ่าน พร้อมวิเคราะห์ไปด้วยกันที่นี่การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม


ที่มา: กรมสรรพากร


มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบการมีรายได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มิได้ประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับก่อนหักรายจ่ายใดๆ มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามแบบ ภ.ง.ด.55 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคม ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้


รายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม ได้แก่ รายได้จากการ ประกอบกิจการ เช่น ค่าเช่า รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้จากทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล เป็นต้น


มูลนิธิหรือสมาคมจะต้องนำรายได้ดังกล่าวมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สำหรับรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคม ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้


มูลนิธิหรือสมาคม ที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้ดังต่อไปนี้มาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่

1. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก

2. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค

3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการให้โดยเสน่หา

4. เงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายของ การรับจ้างทำของ หรือการให้บริการอื่นใดที่โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่นักเรียน


อย่างไรก็ตาม ในกรณีมูลนิธิช้างของนายเดวิด ก็ต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าได้ถูกประกาศให้อยู่ในกลุ่มองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ ทั้งนี้หากถูกประกาศให้อยู่ในกลุ่มองค์การฯ สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือได้มีรายได้จากการประกอบกิจการ เช่น ค่าเช่า การจำหน่ายสินค้าและบริการ หรือรายได้จากทุน ดอกเบี้ย และเงินปันผล หรือไม่ เพราะรายได้ดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้นแต่อย่างใด แต่ถ้าหากมูลนิธินายเดวิด ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นองค์การฯ และมีรายได้จาก ค่าบำรุงสมาชิก, เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค/ได้จากการให้โดยเสน่หา หรือเงินได้จากกิจการของมูลนิธิ รายได้ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้


ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดตามสื่อสำนักข่าว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 การจดทะเบียนมูลนิธิช้างของนายเดวิด ที่ชื่อว่า "มูลนิธิกรีน อีเลเฟนท์ ไวด์ไลฟ์" พบว่า กรรมการมูลนิธิเป็นบุคคลชุดเดียวกับกรรมการของบริษัทที่ดำเนินกิจการปางช้าง สัญลักษณ์หรือโลโก้มีลักษณะเหมือนกับโลโก้ของบริษัทปางช้าง ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังมูลนิธิให้ชี้แจงภายใน 30 วัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าเหตุมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จึงทำให้หลังจาก 30 วันทางจังหวัดจะส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งเพิกถอนมูลนิธิต่อไป


ปรึกษาฟรี ปรึกษาภาษี บัญชีระยอง สำนักงานบัญชีระยอง ระยอง อบรมบัญชี อบรมภาษี cpd ระยอง cpa คัสเม่ คัสเม่งัยจะใครล่ะ KASME TaxAuditor สรรพากร ขายonline dbdecommerce fyi viral tiktok onlineshopping สรรพากรประเมินภาษี สรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังComments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page