1272965523380705 1272965523380705
top of page

รู้หรือไม่ กับ 9 สิทธิของผู้เสียภาษี “รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากรรู้”

รู้หรือไม่ กับ 9 สิทธิของผู้เสียภาษี “รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากรรู้”เตรียมแชร์เก็บเอาไว้ เพื่อทราบสิทธิของคุณ!#9สิทธิของผู้เสียภาษี “รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากรรู้”

สรุปโดย อาจารย์ดำริ ดวงนภา


1. สิทธิในการใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีในกรณีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการประหยัดภาษี


2. สิทธิที่จะได้รับการบริการที่ดีจากสรรพากร แต่ในทางปฏิบัติมักจะเกิดปัญหา เพราะมุมมองในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะแตกต่างกัน ทางออกในเรื่องนี้ควรจะเข้าพบผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป


3. สิทธิที่จะพาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ นักบัญชี ไปด้วยทุกขั้นตอนในขณะถูกตรวจสอบภาษี


4. สิทธิในการขอข้อมูลทางภาษีของท่านเองที่อยู่ในความครอบครองของสรรพากร ไม่ว่าจะเป็น สำเนาแบบแสดงรายการ แบบบันทึกคำให้การในสำนวนการตรวจสอบ ไต่สวน โดยใช้สิทธินี้ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะทำให้ “รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากรรู้”


5. สิทธิที่จะถามคำถามในระหว่างถูกตรวจสอบ และสิทธิที่จะรู้ ทำไมแบบภาษีของท่านถึงถูกตรวจ ถามประเด็นที่ตรวจ และสิทธิที่จะแสดงความเห็นถ้าไม่เห็นด้วย


6. สิทธิที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี แม้จะไม่มีเงินจ่ายภาษี หรือจ่ายได้ทั้งหมดของจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการ เพื่อสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา และสิทธิที่จะได้ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม


7. สิทธิในการยื่นขอผ่อนชำระภาษี และสิทธิที่จะเลือกในการจ่ายภาษี ประเภทใดก่อน หลัง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีมากที่สุด


8. สิทธิที่จะอุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกประเมินภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร


9. สิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์KASME

สถาบันฝึกอบรมภาษีบัญชีจังหวัดระยอง

#ภาษี#บัญชี#Tax#Account

#อบรมภาษีระยอง#อบรมบัญชีระยอง

#CPA#CPD

#สภาวิชาชีพบัญชี

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page