1272965523380705 1272965523380705
top of page

เตือนผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต !

สรรพากรออกเตือนผู้ตรวจสอบ TA และ CPA ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตตฯ ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต!


[NOTE] ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สอบบัญชีได้ที่

✍️ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตCPA✍️

✍️ผู้สอบบัญชีภาษีอากรTA✍️


อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่

เตือนผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต


อัพเดต✅ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีจากสถาบัน KASME คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม www.kasmethai.com #TaxTips #AccountingNews


สรรพากรเตือนผู้ตรวจสอบ TA และ CPA ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตตฯ ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต! คำแนะนำคือ ควรรู้จุดเสี่ยงที่อาจส่งผลให้งบการเงินมีข้อบกพร่อง เป็นผลที่มาจากคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ


หมายเหตุ: ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ต้องปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร


ตัวอย่างจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลให้งบการเงินมีข้อบกพร่อง "การปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ"

  • รับงานตรวจสอบและรับรองบัญชี เกินกว่า 300 รายต่อปี

  • มีผู้ช่วยปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบ


ส่งผล: ไม่เป็นไปตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545ฯ "ข้อ 2.2.2 ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 ราย ต่อปี"


ตัวอย่างจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลให้งบการเงินมีข้อบกพร่อง "ผู้ตรวจสอบไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้"

  • ขาดต่ออายุ

  • ตาย

  • สิ้นสภาพ

  • เพิกถอน


จึงมิใช่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร


ส่งผล: ไม่เป็นไปตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545ฯ "ข้อ 2.5.1 ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร หรือกฏหมายอื่น"


🔷ถอนใบอนุญาต🔷

กรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร อาจถูกพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาต


สถาบัน KASME

รหัสสถาบัน 06-153(สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011(กรมสรรพากร)

โทร 033 060 395, LINE: KASMETHAI

เว็บไซต์สถาบัน: www.kasmethai.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษี ADD LINE ID: KASMETHAI และแจ้งแอดมิน "ขอเข้ากลุ่มภาษี"Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page