top of page

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ: ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ มีใครบ้าง ?

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการนี้มีใครบ้าง?

เรียบเรียงโดย สถาบันคัสเม่

อ้างอิงจาก มุมสรรพากร ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page