1272965523380705 1272965523380705
top of page

การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for SMEs)

มาแล้วค่ะกับการผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) อัพเดตเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา***มีข้อยกเว้นและข้อผ่อนผันใดบ้างที่สามารถช่วยให้นักบัญชี.. โล่งใจได้มากขึ้น (หรือเปล่านะ?) ^_^ เรียนเชิญทุกท่านอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะผ่านทาง http://kasmethai.blogspot.com/2016/10/tfrs-for-smes.html หรือท่านสามารถอ่านผ่านลิ้งค์ตรง ทาง http://www.fap.or.th/images/column_1450931604/Update_TFRS%20for%20SMEs_lenient.pdf?mode=preview

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page