พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 630 กับ มาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 630 กับ มาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข่าวดีสำหรับท่านที่กำลังมีแผนจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดจัดตั้งไปแล้ว ตั้งแต่ 10/08/59 - 31/12/60 เตรียมเช็ค ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้าง ???

#ยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาที่โอนทรัพย์สินเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญ

- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ยกเว้นอากรแสตมป์

โดยต้องกระทำภายในวันที่ 31/12/60 #ยกเว้นเงินได้1เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่า

- ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจัดตั้งนิติบุคคล

- ค่าบริการจัดทำบัญชี (5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่อง)

- ค่าสอบบัญชี (5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่อง)

ทั้งนี้สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท (SMEs)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2