top of page

DOWNLOAD เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี

ลิ้งค์ดาวน์โหลด เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี by กรมสรรพากร

Spreadsheet สำหรับการดาวน์โหลด

- เป็นคู่มือช่วยคำนวณรายการรายจ่ายทางภาษีสำหรับนิติบุคคล ที่ยื่น ภ.ง.ด.50

- ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกฏหมาย ข้อหารือ รวมเป็น checklist

- ช่วยในการจัดเตรียมกระดาษทำการในการคำนวณรายการทางบัญชี ปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมายมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร

รายจ่ายสำหรับการคำนวณรายจ่ายหนี้สูญและค่ารับรอง

รายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

การตีราคาสินค้าคงเหลือ

ประมาณการกำไรสุทธิ

การคำนวณค่าเสื่อมราคา

รวมคำอธิบายการใช้ Spreadsheet

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page