นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน

นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน อยากรู้ ไปดูเงื่อนไขกันเลยจ้า

#เงื่อนไข 1.ลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือเพิ่มทุนใน Startup ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 2.ถือหุ้นที่ลงทุนนั้นไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุน 3.ลงุนในหุ้น Startup ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติดังนี้

>>จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562 >>มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าไม่เกิน 30 ล้านบาท >>ประกอบอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับรองจาก สวทช. >>มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด

**ศึกษาเพิ่มเติม ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2