มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start-Up Ecosystems)

#มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start-Up Ecosystems)

 

 Start-Up คือธุรกิจเกิดใหม่ทางเทคโนโลยี เปิดบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที รวมถึงการทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจด้านไอที เช่น แอปพลิเคชั่นต่างๆ (อ้างอิงจากกรมสรรพากร & Moneyhub.in.th)

โดยภาครัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกที่มีความเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบต่างๆ ท้งในกิจการ Start-Up การลงทุน การส่งเสริมผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า "ระะบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-Up Ecosystem)" กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศของ Start-Up ของประเทศ โดยออกมาในรูปของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ค่ะ

***มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ***
#ผู้ลงทุน: ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
#CVC กิจการเงินร่วมลงทุน: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
#SMEs New Start-Up ที่สวทช.รับรอง: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี
#Angel Investor:ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร & Moneyhub.in.th

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive