1272965523380705 1272965523380705
top of page

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start-Up Ecosystems)

#มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start-Up Ecosystems)

Start-Up คือธุรกิจเกิดใหม่ทางเทคโนโลยี เปิดบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที รวมถึงการทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจด้านไอที เช่น แอปพลิเคชั่นต่างๆ (อ้างอิงจากกรมสรรพากร & Moneyhub.in.th) โดยภาครัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกที่มีความเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบต่างๆ ท้งในกิจการ Start-Up การลงทุน การส่งเสริมผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า "ระะบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-Up Ecosystem)" กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศของ Start-Up ของประเทศ โดยออกมาในรูปของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ค่ะ ***มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ*** #ผู้ลงทุน: ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล #CVC กิจการเงินร่วมลงทุน: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล #SMEs New Start-Up ที่สวทช.รับรอง: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี #Angel Investor:ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร & Moneyhub.in.th

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page