1272965523380705 1272965523380705
top of page

SMEs กับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises) ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และต้องยอมรับถึงการเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงานสู่ภาคประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหนึ่งในที่มาของการสนับสนุนจากทางภาครัฐฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจ SMEs กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กิจการจะได้รับโดยต่อเนื่อง

และในวันนี้ สถาบันคัสเม่ จะขอนำทุกท่านทำความเข้าใจกับลักษณะธุรกิจ SMEs กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจากการประกอบกิจการค่ะ

อ้างอิง: มุมสรรพากร (ฉบับที่ 79)

***ลักษณะธุรกิจ SMEs*** พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ลักษณะของธุรกิจ SMEs จะขึ้นอยู่กับกิจการ 4 ประเภทคือ

1. กิจการผลิตสินค้า วิสาหกิจขนาดย่อม มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจำนวนการจ้างงาน 51-200 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท

2. กิจการค้าส่ง วิสาหกิจขนาดย่อม มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจำนวนการจ้างงาน 26-50 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท

3. กิจการค้าปลีก วิสาหกิจขนาดย่อม มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจำนวนการจ้างงาน 16-30 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวร 31-60 ล้านบาท

4. กิจการให้บริการ วิสาหกิจขนาดย่อม มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจำนวนการจ้างงาน 51-200 คน จำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท

***สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับ SMEs*** 1. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท >>> สิทธิประโยชน์ = ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 300,000 บาทแรก หรือ บริษัทฯ ที่มีแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หัก ค่าสึกหรอ และ ค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น

2. บริษัท หรือ ห้างหุ่นส่วนนิติบุคคล มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน >>> สิทธิประโยชน์ = จ้างนักศึกษาทำบัญชี สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือ ต่อรอบระยะเวลาบัญชี >>> สิทธิประโยชน์ = ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. จ้างงานผู้สูงอายุ >>> สิทธิประโยชน์ = หักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยต้องแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page