การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์: กรณีผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดาบางท่าน อาจมีข้อสงสัยถึงวิธีการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เพื่อการปรับรูปกิจการเข้าสู่นิติบุคคล ในวันนี้สถาบันคัสเม่ ขอนำเสนอข้อมูลดีดี จากเว็บไซต์ www.rd.go.th มาแบ่งปันสำหรับทุกท่านค่ะ

 

***หมายเหตุ: การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนในรูปของบุคคลธรรมดา เมื่อเปลี่ยนเข้ามาจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคล จะต้องทำการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน***

 

เอกสารและสถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

 

1.เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

 

1) แบบ ทพ. สามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่  www.dbd.go.th/ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์
2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
3) ใบทะเบียนพาณิชย์
4) สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) / สำเนาคำสั่งศาล (กรณีวิกลจริต,สาบสูญ)
5) สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม / คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
6) หนังสือมอบอำนาจถ้ามี

 

2.สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์


1) ในเขตกรุงเทพมหานคร
>> สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
>> ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น
2) ในภูมิภาค: เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เททศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี
3) ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive