ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับกรณีเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษทางอาญา

โดยทั่วไปแล้วโทษของการไม่ชำระภาษีมักจะเป็นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มแต่ก็อาจจะมีโทษทางอาญาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดหรือเจตนาของผู้กระทำผิด โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่ชำระเกินเวลาที่กำหนดนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลากระทั่งถึงวันที่ชำระแล้วเสร็จ


2.ในส่วนของกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกแต่ปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นไว้แต่ชำระขาดหรือต่ำไป  จะต้องเสียเงินเพิ่มพร้อมทั้งเสียเบี้ยปรับอีก 1 ถึง 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ทั้งนี้เงินเบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด


3.กรณีที่ไม่ทำการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท


4.กรณีที่เจตนา แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และโทษปรับ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท


5.กรณีที่เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ปฏิทินภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 (ภ.ง.ด.90,91,92,95)
กำหนดยื่นแบบกระดาษ  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive