การบริจาคให้สถานพยาบาลกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและการคลังของสถานพยาบาล  รัฐบาลจึงออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจประชาชน ซึ่งรวมถึง บริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ เพื่อร่วมบริจาคให้แก่สถานพยาบาล โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ให้สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ ได้ 2 เท่า มีผลย้อนหลังตั้งแต่เงินบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

 

ทั้งนี้ การบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ นั้นหมายถึง "สถานพยาบาล" ซึ่งเป็นส่วนราชการตามประมวลว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และรวมถึง
1) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ
2) สถานพยาบาลขององค์การมหาชลตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
3) สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
4) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ
6) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

 

1.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา 👦
สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ ได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นสำหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น


2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนิติบุคคล 🏢
สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ ได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายในการบริจาคทั้งเงินและทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นสำหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายจัดสร้างหรือบำรุงรักษา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬาที่ไม่เก็บค่าบริการ แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อสาธารณประโยชน์

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive