เรื่องดีดีที่ต้องบอกต่อกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ Start-up & Innobiz

 

 
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเภท Start-up & Innovation หรือ "ผู้ประกอบการใหม่ และ นวัตกรรม" ⭐️ที่กำลังต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน #แต่ติดปัญหาเรื่องการค้ำประกัน ในวันนี้ ภาครัฐฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ผ่านโครงการ "ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)" 

🚩โดยมาตรการการให้ความช่วยเหลือ SMEs ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้คือ

 

1.วงเงินค้ำประกัน 8,000 ล้านบาท
>> ผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
>> ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม ไม่เกินรายละ 40 ล้านบาท

 

2.ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อ ไม่เกิน 10 ปี
3.ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราไม่เกิน 1.5% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน (รัฐบาลจ่ายแทนผู้ประกอบการใน
อัตรารวม 2% ตลอดอายุการค้ำประกัน)
4.ระยะเวลาในการยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อ ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน
5.ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจทุกประเภท (สินเชื่อใหม่) ยกเว้น สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง สินเชื่อแฟ็กเตอริง

 

🌸🌸#เงื่อนไขSMEsที่ได้เข้าร่วมโครงการ🌸🌸

 

✔️เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
✔️เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
✔️เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
✔️เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่ และต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
✔️เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นดังกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
✔️เป็น SMEs ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย.กำหนด
✔️กรณีเป็น SMEs ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up SMEs) มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย.เห็นชอบ
✔️กรณีเป็น SMEs ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบด้วยเครื่องมือในการประเมินเทคโนโลยี (Thailand Technology Rating System:TTRS) หรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ บสย.กำหนด และเป็น SMEs ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
.
#ที่มา: กรมสรรพากร

 

🚩#รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-Up & Innobiz click>> https://www.tcg.or.th/customer_startup.php
🚩#SMEs กับ Start-Up แตกต่างกันอย่างไร ? click>> https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/the-differences-between-startup-and-sme.html

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive