1272965523380705 1272965523380705
top of page

การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน

การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร หรือขาดทุน

กรณีที่มีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่นในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page