หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีคู่ค้าต่างประเทศ

กิจการในไทยที่มีคู่ค้าทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การทำธุรกรรมระหว่างกันโดยใช้อัตราสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำธุรกรรมร่วมกันนั้น ประเด็นหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น ในด้านการรับรู้รายการทางบัญชีนั่นก็คือ จะเลือกสกุลเงินใด เพื่อใช้ในการรับรู้รายการ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารใด

อย่างไรก็ตามในทางบัญชี-ภาษี มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนของ การแปลงค่างบการเงิน, การรับรู้หน่วยเงินตราต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ และอื่นๆ ที่กิจการควรให้ความสำคัญ และนักบัญชีควรทราบ

ทางบัญชี:
>> นำมาตรฐานการบัญชีมาเป็นข้อกำหนดวิธีแปลงค่างบการเงิน
>> รับรู้หน่วยเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ในการนำเสนองบการเงิน
>> ใช้อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางภาษี:
>> โฟกัสในด้านการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
>> การปรับปรุงกำไร/ขาดทุนทางบัญชี เป็นกำไร/ขาดทุนทางภาษี ให้นำหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
>> การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทรวงการคลังประกาศทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

โดยกรมสรรพากร ได้มีการนำเสนอมาตรการกำหนดให้บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยหลักเกณฑ์และสาระสำคัญท่านสามารถอ่านต่อได้ที่นี่ค่ะ click >> http://kasmethai.blogspot.com/2019/06/blog-post_34.html

 

 


ที่มา: กรมสรรพากร

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive