หลักเกณฑ์และสาระสำคัญในการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

หลักเกณฑ์และสาระสำคัญ ที่กรมสรรพากรได้มีการนำเสนอมาตรการกำหนดให้บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ

 

กำหนดให้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้เงินตราสกุลอื่น ที่ไม่ใช่เงินไทย แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อใช้สกุลเงินตราดังกล่าว

1.สำหรับจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน หรือ บัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย
2.สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิ หรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ รวมถึงการคำนวณภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ หรือต้องชำระเพิ่มเติม หรือได้รับคืน รวมถึงการคำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม และการปฏิบัติการอื่นใด ของเจ้าพนักงานประเมินกับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่า หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่นๆ 

สำหรับงบการเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่น นอกจากเงินตราไทยเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ใช้บังคับ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน

ที่เหลืออยู่ในวันสุดท้าย ของรอบระยะเวลาบัญชี และที่รับมา หรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่น เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ #และเมื่อใช้วิธีการใด ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะเปลี่ยนแปลงได้

โดยเกณฑ์ในการคำนวณ ท่านสามารถอ่านต่อได้โดยคลิ๊กที่นี่ค่ะ >>> http://kasmethai.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html

กำหนดการชำระภาษีและการคืนเงินภาษี

ในกรณีของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้เงินตราสกุลอื่น ให้เปลี่ยนมาใช้เงินตราไทย --> โดยให้คำนวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อ และอัตราขายของธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ในวันทำการสุดท้าย ก่อนวันชำระภาษี หรือก่อนวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนตามความเป็นจริง ในวันที่มีการชำระภาษี หรือได้รับคืนเงินภาษี

กำหนดให้ผลกำไร หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

หรือจากการคำนวณค่าของสกุลเงิน ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินตราไทย เพื่อชำระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่น เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ไม่ให้นำมาถือเป็นรายได้ หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive