1272965523380705 1272965523380705
top of page

หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีคู่ค้าต่างประเทศ

กิจการในไทยที่มีคู่ค้าทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การทำธุรกรรมระหว่างกันโดยใช้อัตราสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำธุรกรรมร่วมกันนั้น ประเด็นหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น ในด้านการรับรู้รายการทางบัญชีนั่นก็คือ จะเลือกสกุลเงินใด เพื่อใช้ในการรับรู้รายการ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารใด อย่างไรก็ตามในทางบัญชี-ภาษี มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนของ การแปลงค่างบการเงิน, การรับรู้หน่วยเงินตราต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ และอื่นๆ ที่กิจการควรให้ความสำคัญ และนักบัญชีควรทราบ ทางบัญชี: >> นำมาตรฐานการบัญชีมาเป็นข้อกำหนดวิธีแปลงค่างบการเงิน >> รับรู้หน่วยเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ในการนำเสนองบการเงิน >> ใช้อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ทางภาษี: >> โฟกัสในด้านการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล >> การปรับปรุงกำไร/ขาดทุนทางบัญชี เป็นกำไร/ขาดทุนทางภาษี ให้นำหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร >> การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทรวงการคลังประกาศทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยกรมสรรพากร ได้มีการนำเสนอมาตรการกำหนดให้บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยหลักเกณฑ์และสาระสำคัญท่านสามารถอ่านต่อได้ที่นี่ค่ะ click >> http://kasmethai.blogspot.com/2019/06/blog-post_34.html

ที่มา: กรมสรรพากร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page