การลงทุนในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จ่าย 1 แต่หักได้ถึง 2 เท่า!!

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 683 พ.ศ.2562 ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งใช้บังคับเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบชำระเงิน หรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักได้ 2 เท่า และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
 

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขในการนำค่าใช้จ่ายมาลงรายจ่าย 2 เท่า มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้


>> เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
>> จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
>> มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
>> เป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร
>> ไม่ใช้บังคับกับรายจ่ายของผู้ให้บริการนำส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการขายหรือการให้บริการแก่บุคคลอื่น
>> บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ให้บริการการชำระเงิน ตามกฏหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
>> เพื่อการลงทุนในระบบการนำส่งภาษี การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
>> โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำส่งภาษี สำหรับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 

คุณสมบัติของทรัพย์สินที่ลงทุนแล้วสามารถนำมาใช้สิทธิได้


>> ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
>> เป็นทรัพย์สินที่นำมาหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(2) โดยทรัพย์สินนั้นต้องได้มา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ภายในวันที่ 31 ธ.ค.63
>> อยู่ในราชอาณาจักร
>> นำมาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้มาและพร้อมใช้งาน
>> ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น ตามพระราชกฤษฎีการ
อื่นที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
>> ไม่เป็นทรัพย์สินที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
>> จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.62-31 ธ.ค.62
>> เป็นค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
>> เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
>> ไม่ใช้บังคับกับรายจ่าของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการขายหรือการให้บริการแก่บุคคลอื่น
>> บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
>> เพื่อการลงทุนในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สำหรับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive