ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ใบแนบ ภ.พ.30 ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP

 

แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.01.1 แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.01.2 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.01.3 แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ (ผู้ประกอบการที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตค้าของเก่า สามารถจดแจ้งตามแบบ ภ.พ.01.3 ได้)  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.01.5 แบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.01.6 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวในเขตปลอดอากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.02.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.05.1 แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.05.2 แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.05.3 แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.05.4 แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคาร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.06 แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536)  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.07 แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.08 แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.09.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.13 แบบคำขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับ คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.14 แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็นล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค้าย่อย/ลักษณะอื่น  ดาวน์โหลด.ZIP
ภ.พ.73.1 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดาวน์โหลด.ZIP

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive