มาดู! กับวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

สวัสดีวันจันทร์! พร้อมกันหรือยัง กับวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี!

 

ผู้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.94

>> บุคคลธรรมดา

>> ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

>> ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

>> กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

>> วิสาหกิจชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วน

#ที่มีรายได้ช่วงมกราคม - มิถุนายน เกิน 60,000 บาท จากเงินได้ 40(5) - (8)

 

การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี

 

วิธีที่ 1

นำรายได้ที่ได้รับตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2562 มารวมคำนวณภาษี

(เงินได้ม.ค.-มิ.ย.) - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องชำระ

 

วิธีที่ 2 

(เงินได้ม.ค.-มิ.ย.) x 0.005 = ภาษีที่ต้องชำระ

 

เปรียบเทียบ วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 โดยให้ชำระภาษีจากวิธีที่มีภาษีชำระ #มากกว่า

 

กำหนดยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 

>> แบบกระดาษ: 30 กันยายน 62

>> Internet: 8 ตุลาคม 62

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive