สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนผ่านหลักสูตร Advanced Technology

จากแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้มาตรการด้านการคลังพัฒนาศักยภาพคนผ่านหลักสูตรการอบรมทักษะขั้นสูง (Advanced Technology) เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 

โดยสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทักษะพนักงาน ในด้าน
-วิทยาศาสตร์
-เทคโนโลยี
-วิศวกรรมขั้นสูง (STEM)

 

โดยมาตรการดังกล่าว เตรียมพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ดังนี้

 

1. สิทธิประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือผู้ประกอบการฝึกอบรมเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือไม่ ก็ได้รับสิทธิ์นี้ โดยมีการจัดเตรียมหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ >> สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น จาก 2 เท่า เป็น 2.5 เท่า 

 

2. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ซึ่งเข้าข่ายเป็นการอบรมทักษะขั้นสูง

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ >> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เป็น 2 เท่า ของเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่าย

 

3. สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จ้างงานใหม่ ที่มีบุคลากรทักษะสูงโดยเฉพาะในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมขั้นสูง

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ >> สามารถนำค่าจ้างเงินเดือน หักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า

 

4. สิทธิประโยชน์ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ >> สามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบอัตโนมัติมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่า จากเดิม 1.5 เท่า

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive