BOI สนับสนุน 2 BIG PROJECT มาพร้อมสุดจัดปลัดบอก!กับ TAX Benefits ทั้งลดหย่อน ทั้งยกเว้น จัดเต็ม!

จากการเปิดเผยของนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ภายหลังจากการประชุมบอร์ดบีโอไอ ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนสืบเนื่องจากการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ว่าด้วยเรื่องของ Thailand Plus Package โดยสามารถสรุปได้ 2 มาตรการดังนี้คือ

 

1.มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

2.มาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมด้านกำลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน 

 

 

สำหรับทั้ง 2 มาตรการดังกล่าว ได้มีการนำสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือการลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้สำหรับการดึงดูดเหล่านักลงทุน โดยรายละเอียดทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีดังนี้

 

#มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

 

>> ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี 
>> และเพิ่มเติมสำหรับกิจการที่ตั้งนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี
>> ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563 และต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564

 

#มาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมด้านกำลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน แบ่งเป็น 2 มาตรการ ดังนี้ 

 

1) มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม ให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรไปรวมคำนวณในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายขั้นต่ำใน 2 กรณี คือ

 

#กรณีที่ 1 กรณีผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหรือฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบทวิภาคี สหกิจศึกษา หรือ Work-Integrated Learning 
>>จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 เท่าของเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

#กรณีที่ 2 กรณีผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายและได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ EEC 
>>จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2 เท่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 

**เงื่อนไข**
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในปี 2564 และก่อนสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการ

 

2) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน  

 

ผู้ประกอบการ (บริษัทแม่) ที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม หากลงทุนจัดตั้งสถานศึกษา หรือสถานฝึกฝนอาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาด้าน STEM ระดับสูง และได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

>>จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี ในวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใช้ลงทุนตั้งสถาบันฯ 

 

ส่วนสถาบันฝึกฝนอาชีพ หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้น 
>> ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในปี 2564 และผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในประเภทที่บีโอไอให้การส่งเสริมในปัจจุบัน

 

 และ BOI ยังเห็นชอบอนุมัติอำเภอจะนะเมืองต้นแบบแห่งที่ 4 ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ

 
>>ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี สำหรับโครงการใหม่ 
>>ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 5 ปี สำหรับโครงการเดิม 
>>ข้อผ่อนปรนเป็นพิเศษอื่นๆ ที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป เช่น ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของอัตราปกติ สำหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น

 

แหล่งที่มา: คมชัดลึก

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive