1272965523380705 1272965523380705
top of page
New Column.jpg

บทเกริ่นนำ

ภาษีนอกตำรา กับ สถาบันคัสเม่

อ.ดำริ ดวงนภา (Tax Auditor), 20/11/66

บทเกริ่นนำ

การเสียภาษีสรรพากร ไม่ว่าจะเป็นกรณีของส่วนบุคคล (Personal)  หรือของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (Corporate) ล้วนแต่มากด้วยปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งฝ่ายผู้ที่ต้องเสียภาษี และ เจ้าหน้าที่สรรพากรที่เป็นทั้งผู้จัดเก็บและผู้ตรวจสอบภาษีเนื่องด้วยต่างฝ่ายต่างตีความกฎหมายไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะต่างก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน ฝ่ายสรรพากรย่อมมุ่งถึงเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี ส่วนผู้เสียภาษี(ที่ดี) ที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว โดยธรรมชาติ(ของมนุษย์)ถ้าเลือกได้ก็คงเลือกไม่เสียภาษีหรือถ้าต้องเสียก็คงมุ่งประสงค์ขอเสียอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย


ด้วยเหตุที่กฎหมายภาษีสรรพากร (ประมวลรัษฎากร) ที่ใช้จัดเก็บภาษีอยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2482 ถึงขณะนี้มากกว่า 80 ปี ดังนั้น การตีความกฎหมายเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ที่มาจากคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร และ คำพิพากษาฎีกา ของศาลฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติในข้อโต้แย้งทางกฎหมาย จึงมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ได้รับทราบและรับประโยชน์จากคำวินิจฉัย จะมีเพียงแต่ผู้ที่มีข้อหารือ เจ้าหน้าที่หรือคู่ความทางคดีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อย จึงเป็นการเสียโอกาส โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็น(หรือกำลังจะเป็น)นักบัญชีภาษีอากร ที่ควรจะได้ฝึกฝนความรู้จากคำวินิจฉัยเหล่านี้ เพราะเพียงการอ่าน จากตำรับตำราอย่างเดียวแต่ยังขาดประสบการณ์ หรือขาดความสามารถในการนำแนวคำวินิจฉัยของสรรพากร หรือ คำพิพากษาของศาลฎีกาไปอ้างอิง ก็จะทำให้ขาดความกล้า ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน


ภาษีนอกตำรา ที่ผู้เขียนจะทำการเขียนเป็นตอน ๆ สลับกันไปในทุกประเภทภาษี สำหรับเพื่อนสมาชิกคัสเม่ และท่านผู้อ่าน ให้ได้อ่านติดตามกันต่อไปนี้ จะประกอบด้วย เคล็ดลับและเทคนิคต่าง ๆ ทางภาษีสรรพากร ที่ได้คัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีคำถาม และปัญหาที่พบบ่อยจากการทำงาน โดยต้นเรื่องได้มาจากแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร จากคำพิพากษาของศาลฎีกา และจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ ขณะการปฏิบัติงาน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ทางภาษีอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 40 ปี ตั้งแต่รับราชการกรมสรรพากร ทำงานบริษัทเอกชน จนถึงปัจจุบันที่ยังปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)


ในการอ่านตำราเพื่อหาความรู้ เปรียบเสมือนการขุดหาทองคำ ที่ย่อมได้ดินมากและพบทองคำแต่น้อย ในยุคโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขณะนี้ จะหาทองคำหรือความรู้ ด้วยวิธีการเดิมคงไม่ได้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยวิธีลัดสั้นและได้ผลย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี ผู้เขียนหวังว่าการติดตาม ภาษีนอกตำรา จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภาษี และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานทางภาษีของท่านผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น


โปรดติดตาม เรื่องที่ 1  
ให้บริษัทกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ทำไมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจประเมิน

*สงวนลิขสิทธิ์งานเขียน อ.ดำริ ดวงนภา ข้อมูลทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.kasmethai.com และที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ภายใต้การดูแลของเว็บไซ์ www.kasmethai.com ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ www.kasmethai.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

bottom of page
1272965523380705