1272965523380705 1272965523380705
top of page

Refund Policy

  • กรณีมีการยกเลิกที่นั่งภายใน 7 วัน ก่อนวันงาน ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของจำนวนทั้งหมดที่จอง และดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้จอง 70%

  • กรณีมีการยกเลิกที่นั่งภายใน 1 เดือน ก่อนวันงาน ทางสถาบันฯ จะดำเนินการคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้จอง 100%

  • กรณีมีการยกเลิกการจัดงานอบรม ทางสถาบันฯ จะดำเนินการคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้จอง 100%

  • สินค้า เช่น e-Book หรือ คอร์สออนไลน์ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังจากที่ได้รับการชำระจากทางฝั่งผู้ซื้อ

bottom of page
1272965523380705