1272965523380705 1272965523380705
top of page
3765_edited.jpg

อ.ดำริ ดวงนภา
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ปัจจุบัน ท่านอาจารย์ดำริ เป็นที่ปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Consult & Tax Planning) ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการ องค์กร บริษัทเอกชนต่างๆ โดยท่านมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมคัสเม่ (KASME), ประธานผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่ม บริษัท ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด, วิทยากรประจำสถาบันคัสเม่ และวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐฯ และเอกชน 

ประวัติทางการศึกษา

  • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  • บัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ประสบการณ์

ภาครัฐ: 

- อดีตสรรพากรอำเภอ และนักวิชาการสรรพากร กองบริหารงานตรวจสอบ กรมสรรพากร

ภาคเอกชน:

- ที่ปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Consult & Tax Planning) ผู้บริหาร และผู้จัดการ องค์กร บริษัทเอกชนต่างๆ ยาวนานกว่า 30 ปี

- ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมคัสเม่ (KASME)

- ประธานผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่ม บริษัท ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

วิทยากรพิเศษ

- วิทยากรบรรยายหัวข้อด้านภาษี ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิทยากรรายการแม่ไม้นักบริหาร ทาง UBC NEWS
- วิทยากร โครงการบัญชีชุดเดียว และมาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียว จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสรรพากรพื้นที่ จังหวัดระยอง
- วิทยากรอบรมประจำสถาบันคัสเม่

ผลงานเขียน

- หนังสือ "การวางแผน และบริหาร VAT อย่างรู้ทัน"
- ชุดซีดีรอม “80 ประเด็นรายจ่าย ปัญหา และ คำวินิจฉัยของกรมสรรพากร 2541- 2557”
- ชุดซีดีรอม “รู้ทัน 3 ภาษีมรดก : ภาษีการให้ ภาษีการรับมรดก ภาษีกองมรดก”
- ภาษี กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ใบกำกับภาษี กลไกสำคัญในระบบ VAT (ความลับ) ที่ต้องรู้
- E-Book รู้ลึกรู้จริง ภ.ง.ด.51 version 2023
- บทความ “ภาษีต่างประเทศ” เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.KASMETHAI.COM
- คอลัมน์ภาษีนอกตำรา เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.KASMETHAI.COM

ติดต่อท่านอาจารย์

ท่านที่สนใจติดต่อท่านอาจารย์ดำริ ดวงนภา สามารถแจ้งความประสงค์ในการติดต่อ หรือแจ้งการนัดหมายได้ทาง

033-060-395, 099-124-1469

bottom of page
1272965523380705