1272965523380705 1272965523380705
top of page
27 กันยายน การควบคุมภายในองค์กร จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

27 กันยายน การควบคุมภายในองค์กร จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

฿2,500.00 ราคาปกติ
฿2,000.00ราคาขายลด

หลักสูตร: การควบคุมภายในองค์กร จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วิทยากร: ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

🎯รหัสหลักสูตร: 6709-06-153-005-01
⏰CPA/CPD นับชั่วโมงบัญชี 6.30 ชม.
🔵สำรองที่นั่งพร้อมอ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง https://forms.gle/5iHBLsbm7o24fJKH9

 

ประวัติ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์ด้านการบริหารและตรวจสอบมากกว่า 30 ปี อาจารย์พิเศษให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.จะนำเคสการสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มาสู่คลาสเรียนพิเศษนี้ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและรวมถึงโอกาสในการซักถามข้อสงสัยในคลาสเรียน

bottom of page