1272965523380705 1272965523380705
top of page

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับสิทธิลดหย่อนทางภาษี ขานรับมาตรการ Thailand 4.0!

อ้างอิงจาก: มุมสรรพากร ฉบับที่ 78 เดือนพฤศจิกายน 2561

ภาครัฐฯได้มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยมีการสนับสนุนให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ Thailand 4.0 โดยกิจการที่เข้าเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ

>>เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท >> และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท #จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100

ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาใช้ได้ จะต้องเป็น "ค่าซื้อ", "ค่าจ้างทำ" หรือ "ค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์" จากผู้ขาย, ผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ http://www.depa.or.th/tax200/companies

สำหรับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีดังกล่าว จะต้องเป็นไปดังนี้คือ

1. เป็นการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมฯ ซึ่งไม่รวมค่าบำรุงรักษารายปี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 2. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย 3. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 4. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรและต้องได้มา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายค่าซื้อ หรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. ไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการ จะต้องไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกัน ตามรายงานแสดงรายละเอียดประเภทและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เฉพาะภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 7. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนด และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

รายงานแสดงรายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์: ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page