1272965523380705 1272965523380705
top of page

[ NEWS ] ขอแสดงความยินดี กับ อธิบดีกรมสรรพากรหญิงคนแรกของไทย


เปิดประวัติ “กุลยา ตันติเตมิท” อธิบดีสรรพากรหญิง คนแรกของประเทศไทย

.

ทั้งดีกรี ทั้งประวัติการทำงาน ทั้งสายบังคับบัญชา เรียกได้ว่า “ครบถ้วน”

.

เพราะ “กุลยา” คือ ลูกหม้อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เช่นเดียวกับ “ลวรณ” เช่นเดียวกับ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในปัจจุบัน

.

ประวัติการศึกษา

ประวัติด้านการศึกษา “กุลยา” จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทถึง 2 ฉบับ คือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (MS), Brandeis University, USA และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA), Boston University, USA จากนั้นก็จบปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University, USA

.

ประวัติการทำงาน

“กุลยา” เติบโตมาจาก สศค. ช่วงปี 2554-2556 ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, จากนั้นปี 2556-2559 ขยับขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และปี 2559 ขึ้นที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ก่อนจะลัดฟ้าโกอินเตอร์ไปรับตำแหน่ง กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก ช่วงปี 2561-2563

.

จากนั้นกลับมารับราชการอีกครั้ง ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2563 และต่อมาในปี 2564 ก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และย้ายไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็น “อธิบดีกรมสรรพากรหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์” จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ในที่สุด

.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

เป็นกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต, ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และกรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

.

ประสบการณ์ในตำแหน่งอื่นที่ผ่านมา

“กุลยา” ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย, กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด และกรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

.

[ ที่มา: ประชาชาติ.net ]


Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page