1272965523380705 1272965523380705
top of page

การวางแผนภาษีกับข้อควรพิจารณา 8 ข้อ

การวางแผนภาษี แน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักคือความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณหรือกิจการ หรือเ

พื่อลดภาระภาษี ซึ่งสามารถทำได้และทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไปนี้คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญในด้านการวางแผนภาษี


1.ทำความเข้าใจกับระบบภาษี (Tax Systems): ก่อนที่คุณจะวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจระบบภาษีทั้งหมดเสียก่อน โดยภาษีที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)


2.ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แนะนำให้ทำการวางแผนร่วมกันกับที่ปรึกษาทางด้านภาษีหรือนักบัญชี ที่มีความเข้าใจด้านกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อช่วยสร้างความกระจ่างของความซับซ้อนระบบภาษี


3.การวางแผนภาษีเงินได้ (Income Tax Planning)

เริ่มต้นจากการรู้จักถิ่นที่อยู่: ความรับผิดทางภาษีในไทยขึ้นอยู่กับสถานะถิ่นที่อยู่ของคุณ พิจารณาว่าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยหรือไม่ เนื่องจากจะส่งผลต่ออัตราภาษีที่จะต้องเสีย


สิทธิด้านการหักภาษีและการยกเว้นภาษี: ใช้ประโยชน์จากการหักภาษีและการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลและธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการลงทุนของคุณ


รายได้และค่าใช้จ่าย: พิจารณาระยะเวลาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย หากล่าช้าอาจส่งผลต่อการคำนวณภาษี ซึ่งอาจส่งผลลัพธ์ให้เกิดการค้างชำระขึ้นได้ (ส่งภาษีล่าช้า)


วางกลยุทธ์ด้านการลงทุน: เลือกการลงทุนที่ช่วยประหยัดภาษี การลงทุนบางอย่างสามารถช่วยประหยัดภาษีได้ ในทางตรงกันข้ามก็มีการลงทุนบางประเภทที่สร้างภาระภาษีให้มากยิ่งขึ้น


4.การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corportate Income Tax Planning)

โครงสร้างบริษัท: โครงสร้างบริษัทของคุณอาจส่งผลต่อภาระภาษีของคุณได้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อกำหนดโครงสร้างที่ประหยัดภาษีมากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท


ราคาโอน: หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำหนดราคาโอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านภาษี


เครดิตภาษีและสิ่งจูงใจ: ประเทศไทยเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเครดิตสำหรับอุตสาหกรรมและกิจกรรมบางประเภท สามารถพิจารณาได้ว่าธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำหรับสิ่งจูงใจเหล่านี้หรือไม่


การจัดการด้านผลขาดทุน: หากธุรกิจของคุณประสบภาวะขาดทุน สามารถยกยอดผลขาดทุนนำไปหักกลับกับผลกำไรในอนาคตได้ (แนะนำให้มีการพูดคุยกับบัญชี/นักภาษี)


5.การปฏิบัติตามและการรายงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลายื่นแบบภาษีทั้งหมดและปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษและเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้


คอยบันทึกธุรกรรมทางการเงินของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้ยืนยันในการยื่นภาษีของคุณ


6.การวางแผนอสังหาริมทรัพย์และมรดก:

พิจารณาการวางแผนภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบทางภาษีต่อทายาทของคุณ อันเนื่องมาจากภาษีมรดก การวางแผนอย่างรอบคอบสามารถช่วยลดภาระภาษีในด้านอสังหาริมทรัพย์ได้


7.รับทราบข้อมูล: กฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางภาษีของคุณ


8.อย่าหลีกเลี่ยงภาษี: แม้ว่าการวางแผนภาษีจะเป็นการลดความรับผิดทางภาษีให้เหลือน้อยที่สุดภายในขอบเขตของกฎหมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี การมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงได้


การวางแผนภาษีควรมีการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายเฉพาะของคุณ สิ่งที่ใช้ได้ผลกับบุคคลหรือธุรกิจหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีที่คุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีของไทย


NEXT Seminar พบกัน 26 & 27 ตุลาคมนี้ more info CLICK

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page