top of page

ตุ้มเจอกล่องเงิน ตุ้มต้องเจอ Tax Point ไหมเจอหรือไม่นั้น ตุ้มต้องมาทำความรู้จักกับ "Tax Point" ก่อน


TAX POINT หมายถึง จุดที่ผู้ประกอบการถูกกำหนดโดยกฎหมาย ว่ามีภาระภาษีเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ ดังนี้


#เกิดสิทธิเรียกเก็บ VAT จากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ


มีหน้าที่จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ หรือ ผู้รับบริการ และนำยอดขาย ภาษีขาย ไปลงในรายงานภาษีขาย


เมื่อทราบถึงความหมายของ TAX POINT ต่อมา เราจะมาดูจุดความรับผิดชอบ โดยสามารถแยกเป็นจุดความรับผิดชอบตามกิจการได้ดังนี้


ประเภทที่ 1 : ธุรกิจขายสินค้า


1.ขายสินค้าทั่วไป จุดความรับผิดชอบในการเสียมูลคาเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ


2.การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ / สัญญาซื้อขายผ่อนชำระ โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อได้ทำการส่งมอบแล้ว จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวด


3.การขายสินค้า โดยมีการตั้งตัวแทนขาย เมื่อมีการตั้งตัวแทนขายและได้ทำการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูค่าเพิ่มของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว


4.การขายสินค้าโดยการส่งออก จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือวันที่ได้มีการวางค้ำประกันอากรขาออก


5.การขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งจะทำให้ผู้รับโอนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จุดความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินค้า


.

ประเภทที่ 2 : ธุรกิจการให้บริการ


1.การให้บริการโดยทั่วไป จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ /รับเงินจ่ายล่วงหน้า / เงินมัดจำหรือเงินจอง


2.การให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการนั้น ๆ


3.การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ แต่ได้มีการใช้บริการที่ประเทศไทย จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว


4.การให้บริการและได้รับชำระด้วยเช็ค จุดความรับผิดชอบเกิดขึ้นตามวันที่ปรากฏในเช็ค ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่เช็ค


.

ประเภทที่ 3 : กิจการนำเข้าสินค้า


1.จุดความรับผิดในการเสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำเข้าโดยทั่วไป เกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเมื่อมีการวางค้ำประกันอากรขาเข้า


2.การนำเข้าสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ความรับผิดชอบเกิดในวันที่ได้มีการนำสินค้าออกจากเขตอุตสาหกรรม


.

ประเภทที่ 4 : การขายสินค้าหรือให้บริการกรณีพิเศษ


1.การขายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน มี 2 กรณี คือ


A.หากมีการชำระก่อน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาสินค้า


B.หากมีการออกใบกำกับภาษีก่อน จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อออกใบกำกับภาษี


2.การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัมปทานค่าสิทธิ หรือสินค้าในทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาสินค้า


3.การขายสินค้าหรือให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดเมื่อนำเงินออกจากเครื่อง


4.การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยการชำระราคาด้วยการใช้บัตรเครดิต หรือในลักษณะทำนองเดียวกัน จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบ เว้นแต่มีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต จุดความรับผิดชอบจะเปลี่ยนมาเป็นเมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต


5.ผู้ประกอบการนำสินค้าออกไปใช้เองหรือนำไปให้ผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อนำไปใช้หรือส่งมอบสินค้า ให้บุคคลอื่นเพื่อใช้ (ในกรณีนี้ไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี)


6.กรณีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบ


7.กรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบการ ณ วันเลิกกิจการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจ้ง เลิกประกอบกิจการ


8.นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการผลิตสินค้า การให้บริการ และการบริหารงานของกิจการ ซึ่งถือเป็นบริการเพื่อการรับรอง จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้บริการไม่ว่าตนเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม


สรุปคือ ตุ้ม ไม่ใช่ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ หรือผู้นำเข้า หรือเป็นผู้ขายสินค้าให้บริการกรณีพิเศษ


เพราะฉะนั้น ตุ้ม ไม่ต้องเจอ Tax Point แต่อย่างใด แต่ ตุ้ม... ต้องเจอแก๊งค์ทวงหนี้แน่นอน


#เรื่องตลก69 #ตุ้ม

#KASME

#สถาบันฝึกอบรมคัสเม่

#อบรมระยอง #ภาษี #บัญชี #อบรมภาษีระยอง #อบรมบัญชีระยอง #สำนักงานบัญชีระยอง #ระยอง #CPA #CPD #นับชั่วโมงCPD #สรรพากรระยอง #สภาวิชาชีพบัญชี #จดบริษัทระยอง #จดเลิกบริษัทระยอง #รับทำบัญชี #ที่ปรึกษาภาษี #สถาบันฝึกอบรมแห่งแรกของระยอง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page