1272965523380705 1272965523380705
top of page

อยากเปิดธุรกิจในไทย I ควรทำอย่างไร What to know about TAX law if I want to start a biz in Thailand?

แชร์เก็บไว้เลย สำหรับใครที่รู้จักชาวต่างชาติ ที่อยากเปิดธุรกิจในไทย!!หากคุณคือต่างชาติ ที่อยากเริ่มธุรกิจในไทย ? หรือคุณคือตัวแทนชาวต่างชาติ ที่อยากจะช่วยเพื่อนเริ่มต้นธุรกิจในไทย ให้มารวมตัวกันตรงนี้!!


การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย จำเป็นต้องมีความเข้าใจในกฎระเบียบและพันธกรณีด้านภาษีของประเทศ สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับภาษีไทยเมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจมีดังนี้


#ประเภทขององค์กรธุรกิจ


ประเทศไทยมีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และการร่วมค้า แต่ละรายการมีผลกระทบทางภาษีที่แตกต่างกัน ดังนั้นให้เลือกรายการที่เหมาะกับเป้าหมายธุรกิจของคุณ


#ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT):


ประเทศไทยเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่บริษัทได้รับ อัตรา CIT ล่าสุดคือ 20% อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับลดอัตราสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางประเภท


#ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT):


มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจัดหาสินค้าและบริการในประเทศไทย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานคือ 7% ธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายประจำปีเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


ประเทศไทยมีข้อกำหนดภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการชำระเงินประเภทต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ และการชำระให้กับหน่วยงานต่างประเทศ อัตราและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการชำระเงินและข้อตกลงสนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ


#ภาษีรายได้ส่วนบุคคล


หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยหรือได้รับรายได้จากแหล่งคนไทย คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราอาจแตกต่างกันไปตามระดับรายได้และสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของคุณ


#สิทธิประโยชน์ทางภาษี


ประเทศไทยเสนอมาตรการจูงใจทางภาษีให้กับอุตสาหกรรมและกิจกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ธุรกิจเทคโนโลยี และเขตพัฒนาภูมิภาค สิ่งจูงใจเหล่านี้อาจรวมถึงอัตรา CIT ที่ลดลงหรือการยกเว้นประเทศไทยมีกฎเกณฑ์การกำหนดราคาโอนเพื่อป้องกันการโยกย้ายกำไรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศกับผู้ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้


#การยื่นภาษีและการรายงาน


ธุรกิจไทยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปีและอาจต้องส่งรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสด้วย การปฏิบัติตามการรายงานภาษีและกำหนดเวลาการชำระเงินถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรายงานภาษีที่เหมาะสม พิจารณาจ้างนักบัญชีหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่คุ้นเคยกับกฎระเบียบของไทย


#ข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อน (DTA)


ประเทศไทยมี DTA กับหลายประเทศเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อน หากธุรกิจของคุณมีธุรกรรมระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าข้อตกลงเหล่านี้ส่งผลต่อภาระภาษีของคุณอย่างไร


#การวางแผนและให้คำปรึกษาด้านภาษี


ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำด้านภาษีจากมืออาชีพและร่วมงานกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านภาษีที่ได้รับการรับรองเมื่อเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พวกเขาสามารถช่วยคุณสำรวจภูมิทัศน์ด้านภาษีที่ซับซ้อนและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด


โปรดทราบว่ากฎระเบียบและอัตราภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรึกษากับกรมสรรพากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและคำแนะนำเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณStarting a business in Thailand requires an understanding of the country's tax regulations and obligations. Here are some key things to know about Thai tax when you want to start a business:


Types of Business Entities:


Thailand offers various business structures, including sole proprietorships, partnerships, limited companies, and joint ventures. Each has different tax implications, so choose the one that suits your business goals.


Corporate Income Tax (CIT):


Thailand imposes corporate income tax on profits earned by companies. As of my last knowledge update in September 2021, the standard CIT rate is 20%. However, there may be reduced rates for certain types of businesses or industries.


Value Added Tax (VAT):


VAT is levied on the supply of goods and services in Thailand. The standard VAT rate is 7%. Businesses with annual turnover exceeding a certain threshold are required to register for VAT.

Withholding Tax:


Thailand has withholding tax requirements on various types of payments, including interest, dividends, royalties, and payments to foreign entities. The rates and requirements can vary depending on the nature of the payment and the tax treaty agreements between Thailand and other countries.


Personal Income Tax:


If you are a foreign national working in Thailand or receiving income from a Thai source, you may be subject to personal income tax. The rates can vary based on your income level and tax residency status.


Tax Incentives:


Thailand offers tax incentives to certain industries and activities, such as promoted industries, technology businesses, and regional development zones. These incentives can include reduced CIT rates or exemptions.


Transfer Pricing Rules:


Thailand has transfer pricing regulations to prevent profit shifting between related entities. Businesses engaging in international transactions with related parties should comply with these rules.


Tax Filing and Reporting:


Thai businesses are required to file annual tax returns and may also need to submit monthly or quarterly reports. Compliance with tax reporting and payment deadlines is crucial to avoid penalties.


Accounting Standards:


Adherence to Thai accounting standards and practices is necessary for proper tax reporting. Consider hiring an accountant or consulting with a tax professional familiar with Thai regulations.


Double Taxation Agreements (DTAs):


Thailand has DTAs with many countries to prevent double taxation. If your business has international transactions, it's important to understand how these agreements affect your tax liability.


Tax Planning and Advisory:


It's advisable to seek professional tax advice and engage with a certified accountant or tax consultant when starting and operating a business in Thailand. They can help you navigate the complex tax landscape and ensure compliance.


Please note that tax regulations and rates can change over time, so it's essential to consult with the Thai Revenue Department or a tax expert to get the most up-to-date information and guidance specific to your business.KASME: สถาบันคัสเม่

โทร. 033 650 892, LINE: KASMETHAI


สถาบันฝึกอบรม KASME

#อบรมภาษี#อบรมบัญชี#บริการงานภาษีบัญชี#สำนักงานบัญชีระยอง

#สถาบันฝึกอบรมทางภาษีบัญชีแห่งแรกของระยอง#ระยอง

Comments


Featured Posts
Recent Posts