ปลอดอากร On The East

รัฐบาลได้กำหนดให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และมีมาตรการพิธีการศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

 

1.ต้องเป็นเขตปลอดอากร
>> ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
>> สำหรับกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
>> เฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่านั้น

 

2.ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรดังกล่าว เมื่อได้ยื่นใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว
>> ไม่ต้องชำระค่าอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
>> จนกว่าจะครบ 14 วันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว

 

3.กรณีที่ส่งของกลับเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร [ข้อ 1] ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว
>> ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้านั้นได้ และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคำสั่งยกเลิกแล้ว 
>> ให้ถือว่ามิได้มีการนำของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรตามข้อ 1 และไม่มีภาระค่าอากร

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive